§ 1 Všeobecné

(1) Tieto dodacie a platobné podmienky sú súčasťou všetkých ponúk a zmlúv o dodávkach tovaru predávajúceho, aj v bežnom budúcom obchodnom spojení.

(2) Odchylné dohody a obchodné vzťahy sú záväzné len vtedy, ak sú písomne potvrdené predávajúcim.

po hore

§ 2 Ponuky, dodacie lehoty

(1) Ponuky sú nezáväzné. Medzipredaj je vyhradený.

(2) Pokiaľ sa dohodnú približné množstvá, je predávajúci oprávnený poskytovať plnenie v množstvách znížených alebo zvýšených až o 10%.

(3) Dodacie lehoty platia s výhradou správneho, ako aj včasného vlastného zásobovania. Čiastkové dodávky sú prípustné.

(4) Skúšobné vzorky a vzory sa považujú za približné názorné kúsky z hľadiska kvality, rozmerov a farby, obalu a úpravy: ich vlastnosti preto nie sú zaručené

(5)  Náklady na obal, poplatky na zapožičanie, zálohy a opotrebenie za obalové materiály, rovnako ako náklady na spätné zaslanie obalového materiálu idú na ťarchu kupujúceho. Pri vrátení návratných obalov v priebehu mesiaca od dátumu dodávky sa uskutoční dobropis. Pomocné prepravné prostriedky ostávajú vlastníctvom dodávateľa. Pri nevrátení nasleduje faktúra.

po hore

§ 3 Dodávka, oneskorenie a nemožnosť plnenia

(1) Predaje sa uskutočňujú ako dodávky zo skladu predávajúceho. Pri dodávke znáša kupujúci riziko zo skladu; dodávka zo závodu sa uskutočňuje na riziko kupujúceho. Vznikajúce náklady na  prepravu idú na ťarchu kupujúceho.

(2) Spory medzi vedením a zamestnancami alebo nepredvídateľné, nezvyčajné, závažné udalosti, za ktoré predávajúci nezodpovedá, ako opatrenia vyššej moci, poruchy v doprave a pod. oslobodzujú predávajúceho na dobu ich účinkov alebo v prípade nemožnosti od povinnosti dodávať.

(3) V prípade omeškania predávajúceho s plnením alebo nemožnosti výkonu za ktorú zodpovedá, sú nároky na náhradu  škody kupujúceho vylúčené, iba ak sa zakladajú na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti predávajúceho, jeho zákonného zástupcu alebo poverencov - pomocníkov pri plnení.

(4) Pri tovaroch, ktoré boli dodané bez chýb,  neexistuje povinnosť spätného odobratia. Ak predávajúci v záujme korektného konania prejaví ochotu prijať späť tovary, ktoré sa nachádzajú v bezchybnom stave a v originálnom balení, dobropis za tovar nasleduje až potom, čo tovar príde do skladu predávajúceho a kupujúci poskytne dôkaz o dodaní. Vzájomné vyúčtovanie je prípustné až po vykonanom dobropise.

(4) Az eladó a hiánytalanul kiszállított cikkekért visszavételi kötelezettséget nem vállal. Az eladó kijelenti, hogy a méltányosságra való tekintettel dönt a visszavételröl, amit a tényleges csomagolásban és állapotában talál. Készen áll a megfelelö árucikket jóvárni miután az a raktárába megérkezett és egy szállítási igazolással igazolt. Fölszámítás csak a jóváírás kiadása után megengedhetö.

po hore

§ 4 Platba

(1) Faktúry sú splatné ihneď, a to bez zrážky, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné.

(2) Platba faktúry šekom alebo zmenkou sa uskutoční v záujme úhrady a vyžaduje súhlas predávajúceho; diskont, výdavky a náklady na zmenku znáša kupujúci.

(3) Predávajúci je oprávnený od  kupujúceho, ktorý je v zmysle obchodného zákonníka obchodníkom,  zúčtovať odo dňa splatnosti, a od kupca, ktorý nie je obchodníkom, od omeškania,  úroky vo výške nákladov na úver, ktoré má sám zaplatiť, minimálne však o 2 % vyššie ako je diskontná sadzba Bundesbank (Spolkovej banky), s pripočítaním dane z pridanej hodnoty.

(4) Faktúry predávajúceho sa považujú za uznané, pokiaľ v priebehu 30 dní po dátume fakturácie nebola podaná písomná námietka. Predávajúci o tom bude kupujúceho s každou faktúrou informovať.

(5) Výpis z účtu predávajúceho k 31.12. každého roku sa považuje za účtovnú uzávierku. Saldo sa považuje za uznané, ak kupujúci v priebehu dvoch týždňov od príchodu účtovnej uzávierky nepodá námietky. Predávajúci na to bude pri zasielaní účtovnej uzávierky osobitne upozornený. Zákonné Nároky ostávajú nedotknuté.

(6) Kupujúci upúšťa od uplatnenia zádržného práva zo skorších alebo iných obchodov bežného obchodného styku. Zápočet vzájomných pohľadávok je prípustný len v prípade, že tieto boli nesporne a právoplatne zistené.

po hore

§ 5 Reklamácia, záruka a ručenie

(1) Úlohy §§ 377 a 378 HGB (obchodného zákonníka platia s tým, že kupujúci, ktorý je obchodníkom v zmysle obchodného zákonníka, všetky viditeľné, a kupujúci, ktorý nie je obchodníkom, všetky zrejmé chyby, chýbajúce množstvá alebo nesprávne dodávky musí oznámiť hneď po prevzatí.

(2) Skryté chyby sa môžu uplatniť len v priebehu primeraného a od povahy tovaru závislého časového obdobia a musia sa do 24 hodín po odhalení, avšak v priebehu 6 dní po prijatí tovaru oznámiť predávajúcemu.

Výhrada sa musí dokladovať posudkom znalca.

(3) Pri včasnej, oprávnenej reklamácii chybného tovaru patria kupujúcemu s vylúčením nárokov na náhradu škody zákonné práva zo záruky. Zaručené vlastnosti sa v zmysle § 459 ods. 2 občianskeho zákonníka musia výslovne označiť ako prísľub. Nezáväzné odporúčania tovaru predávajúceho resp. jeho poverencov - pomocníkov pri plnení, ako aj popisy výrobku predávajúceho alebo výrobcov sa nepovažujú za zaručené vlastnosti.

(4) Na splnenie svojich záručných povinností odstupuje predávajúci svoje nároky voči  subdodávateľom - aj pokiaľ tieto idú nad rámec zákonných podmienok ručenia - kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nemôže nároky z ručenia presadiť mimosúdnou cestou, obnoví sa vlastná zodpovednosť predávajúceho.

(5) Nároky kupujúceho na náhradu škody  z pozitívneho porušenia zmluvy, zavinenie pri zmluvnom konaní a nedovolené konanie sú vylúčené, iba ak by sa zakladali na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti predávajúceho, jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu alebo poverencov - pomocníkov pri plnení.

po hore

§ 6 Výhrada vlastníctva

(1) Dodávaný tovar ostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny, ako aj všetkých pohľadávok zo spoločných obchodných vzťahov vlastníctvom predávajúceho. Pri omeškaní kupujúceho s platením je tento po vyzvaní povinný tovar s výhradou vlastníctva vydať.

(2) Ak kupujúci tovar s výhradou vlastníctva až do zaplatenia spracuje na pohyblivú vec, stane sa tak bez toho, aby predávajúcemu z toho vznikla povinnosť; nová vec sa stane vlastníctvom predávajúceho. Pri spracovaní spolu s tovarom, ktorý predávajúcemu nepatrí, získava predávajúci spoluvlastníctvo na tejto novej veci v pomere hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva k druhému tovaru v okamihu spracovania.

(3) Ak kupujúci predá tovar s výhradou vlastníctva do zaplatenia samotný alebo spolu s tovarom, ktorý predávajúcemu nepatrí, potom kupujúci nevybavené pohľadávky  z ďalšieho spracovania vo výške hodnoty tovaru s výhradou zaplatenia so všetkými vedľajšími právami už teraz odstupuje predávajúcemu, ktorý ich prijíma.Hodnota tovaru s výhradou zaplatenia je sumou faktúry predávajúceho plus bezpečnostný príplatok vo výške 10 %, ktorý sa však nezapočíta, pokiaľ to neumožňujú práva tretích osôb. Pokiaľ je tovar s výhradou zaplatenia, ktorý sa ďalej predáva, spoluvlastníctvom predávajúceho, potom sa odstúpenie pohľadávok vzťahuje  na sumu, ktorá zodpovedá hodnote podielu predávajúceho na spoluvlastníctve. V prípade spojenia, zmiešania alebo zámeny tovaru s výhradou zaplatenia, odstupuje kupujúci svoje pohľadávky voči vlastníkovi alebo majiteľovi pohyblivej alebo nepohyblivej veci, s ktorou je tovar s výhradou zaplatenia spojený, zmiešaný alebo zamenený, vo výške nárokov dodávaných materiálov predávajúcemu, ktorý ich prijíma. Ak kupujúci spojením, zmiešaním alebo zámenou získa výlučné vlastníctvo, potom už teraz prenesie na predávajúceho spoluvlastníctvo v pomere hodnoty tovaru s výhradou zaplatenia k inému tovaru k okamihu spojenia, zmiešania alebo zámeny. Kupujúci musí v týchto prípadoch vec vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve predávajúceho, ktorá sa v zmysle nasledujúcich ustanovení taktiež považuje za tovar s výhradou zaplatenia, bezplatne uschovať.

(4) Kupujúci je oprávnený a splnomocnený ďalej predávať, používať tovar s výhradou zaplatenia len v obvyklom spôsobe konania a len do tej miery, že pohľadávky v zmysle odseku (3) skutočne prejdú na predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený dávať iné dispozície k tovaru s výhradou zaplatenia, najmä založiť ho, alebo previesť do vlastníctva z bezpečnostných dôvodov.

(5) Predávajúci splnomocňuje kupujúceho s výhradou odvolania inkasa pohľadávok odstúpených podľa odsekov (3) a (4). Predávajúci nevyužije oprávnenie na inkaso, pokiaľ kupujúci splní svoje platobné záväzky aj voči tretím osobám. Na požiadanie predávajúceho musí kupujúci špecifikovať dlžníkov odstúpených pohľadávok a avizovať im odstúpenie, predávajúci je splnomocnený aj sám oznámiť dlžníkom odstúpenie.

(6) O opatreniach na vymáhanie dlhov tretích osôb týkajúcich sa tovarov s výhradou zaplatenia alebo odstúpených pohľadávok musí kupujúci bezodkladne informovať predávajúceho odovzdaním podkladov potrebných na odvolanie.

(7) Zastavením platby, požiadaním o vyhlásenie alebo vyhlásením konkurzu, súdneho alebo mimosúdneho zmierovacieho konania zanikajú práva na ďalší odpredaj, na použitie tovaru s výhradou zaplatenia a splnomocnenie na inkaso odstúpených pohľadávok; pri proteste pri nezaplatení šeku alebo zmenky splnomocnenie na inkaso taktiež zaniká.

(8) Ak hodnota poskytnutých záruk prekračuje pohľadávky o viac ako 10 %, predávajúci je v takom prípade povinný vykonať spätný prenos alebo podľa svojej voľby vydať. So splatením všetkých pohľadávok predávajúceho z obchodného spojenia prechádza vlastníctvo tovaru s výhradou zaplatenia a odstúpených pohľadávok na kupujúceho.

po hore

§ 7 Sídlo súdu

Ak existujú predpoklady pre dohodu o miestnej príslušnosti súdu podľa § 38 občianskeho súdneho poriadku (ZPO), to znamená ak je kupujúci obchodníkom (registrovaná živnosť), právnická osoba verejného práva alebo osobitný verejno-právny majetok, je sídlom súdu pre všetky nároky zmluvných strán, aj pri žalobách pri nezaplatení šeku alebo zmenky, súd príslušný pre sídlo predávajúceho, to znamená sídlom súdu je Duisburg. Platí nemecké právo. 

po hore