§ 1 Ogólne

 (1) Poniższe warunki dostawy oraz płatności są częścią wszystkich ofert oraz umów dotyczące dostawy towaru sprzedawcy, również w obecnych oraz przyszłych stosunkach handlowych.

(2) Inne ustalenia oraz warunki handlowe są tylko wtedy wiążące, kiedy zostały pisemnie potwierdzone przez sprzedawcę.

Do góry

§ 2 Oferty, termin dostawy

(1) Oferty są bez zobowiązań. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej sprzedaży.

(2) Jeżeli są uzgodnione około-ilości, sprzedawca jest uprawniony do usług o 10% lepszych lub gorszych.

(3) Terminy dostawy podlegają prawidłowego oraz terminowego samozaopatrzenia. Dostawa częściowa jest dozwolona.

(4) Próbki i wzory uważa się za przybliżone sztuki poglądowe dotyczące jakości, wymiarów, kolorów, opakowania oraz wyglądu; ich właściwości nie są dlatego zapewnione.

(5) Koszty pakownia, opłaty za wynajem, zastaw i zużycie materiałów do opakowania podobnie jak koszty za opakowanie przesyłki zwrotnej należą do obciążenia klienta. Przy zwrocie wynajętych opakowań w ciągu miesiąca od daty dostawy następuje zapisanie na dobro rachunku. Pomocnicze środki transportowe zostają własnością dostawcy. Przy nie zwrocie następuje rozliczenie.

Do góry

§ 3 Dostawa, zwłoka oraz niemożność

(1) Sprzedaże następują od magazynu sprzedawcy. Przy dostawie klient ponosi ryzyko od magazynu; dostawa od zakładu następuje na ryzyko klienta. Powstałe koszty transportu ponosi klient.

(2) Strajki lub nieprzewidywalne, nadzwyczajne, poważne wydarzenia, za które spżedawca nie jest odpowiedzialny, jak suwerenne środki, problemy ruchu itd. zwalniają  sprzedawcę z obowiązku dostawy na czas trwania efektu,lub w przypadku niemożności.

(3) W przypadku opóźnienia usługi sprzedawcy lub niemożności usługi z jego winy, roszczenia o odszkodowanie kupca są wykluczone, chyba że polegają one na postanowieniu lub rażącym niedbalstwie sprzedawcy, jego prawnego zastępcy lub osoby wkonującej jego zobowiązania.

(4) Nie istnieje zobowiązanie przyjęcia zwrotu bez błędnego towaru. Jeżeli sprzedawca z grzeczności deklaruje się do przyjęcia zwrotu, który znajduje się w bez błędnym stanie oraz w orginalnym opakowaniu, następuje odpowiednie zapisanie towaru na rachunek, po dotarciu towaru w magazynie sprzedawcy oraz po wskazaniu dowodu dostawy przez kupca. Wyrównanie jest dozwolone wyłącznie po przyznanym zapisaniu na dobro rachunku.

Do góry

§ 4 Płatność

(1)  Rachunki są natychmiast płatne, a mianowicie bez potrącenia, o ile nic innego nie zostało ustalone.

(2) Wyrównanie rachunku przez czek lub wynianę następuje w celu płatność oraz wymaga zgody sprzedawcy; dyskonto, opłaty i koszty za rachunki ponosi klient.

(3) Sprzedawca ma prawo od klienta, który według kodeksu handlowego jest handlowcem, od terminu płatności i od klienta, który nie jest handlowcem, od opóźnienia, obliczyć odsetki w wysokości własnych kosztów kredytu, ale co najmniej 2 % powyżej stopy dyskontowej Bundesbanku plus podatek.

(4) Rachunek sprzedawcy jest uważany za uznany, jeżeli po upływie 30-stu dni od daty otrzymania rachunku, nie nie ma miejsca pisemne zaprzeczenie. Sprzedawca będzie o tym informował  kupca z każdym rachunkiem

(5) Wyciąg bankowy spżedawcy z dnia 31.12 jest uważany za bilans rachunków. Saldo jest uważane za uznane, jeżeli kupiec nie wznosi sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania bilansu rachunku. Sprzedawca zostaje szczególnie na to wskazany przy przesłaniu bilansu rachunku. Prawne roszczenia zostają nienaruszone.

(6)  Kupiec rezygnuje z twierdzenia prawa zatrzymania z wcześniejszych lub innych sklepów bieżących warunków transakcji. Potrącenie wierzytelności wzajemnej jest dozwolona talko, kiedy jest ona niepodważalnie i prawomocnie ustalona.

Do góry

§ 5 Skarga, gwarancja i odpowiedzialność

(1) Obowiązki §§377 und 378 HGB zarządza, że kupiec, który jest handlowcem wg. HGB, ma natychmiast po otrzymaniu towaru donieść wszystkie widoczne oraz kupiec, który nie jest handlowcem , wszystkie oczywiste wady, brakujące ilości oraz dostawy innych towarów niż zamówionych.7

(2) Ukryte wady mogą zostać zgłoszone tylko w ciągu stosownego i od natury danego towaru uzależnionego okresu czasu oraz muszą one zostać doniesione sprzedawcy w ciągu 24 godz. Od momentu odkrycia, jednakże w ciągu 6-ciu dni po otrzymaniu towaru. Skarga musi zostać potwierdzona przez ekspertyzę rzeczoznawcy.

(3) Przy terminowej i uzasadnionej skardze dotyczącej wadliwego towaru, klientowi należą się prawne prawa gwarancji przy wykluczeniu prawa od odszkodowania. Zapewnione właściwości w sęnsie § 458 Abs. 2 BGB muszą zostać wyraźnie oznaczone jako zapewniwnia. Nie wiążące rekomendacje towaru sprzedawcy lub osoby wykonującej jego zobowiązania. Jak również opis produktu sprzedawcy lub producęta nie należą do zapewnionych właściwości.

(4) W celu spełnienia swoich obowiązków gwarancji sprzedawca odstępuje swoje roszczenia wobec dostawcy klientowi - również jeżeli przekraczają one prawne determinacje gwarancji. Jeśli klient nie jest w stanie zrealizować odstąpionych jemu roszczeń pozasądowo, odżywa własna odpowiedzialność sprzedawcy.

(5) Roszczenie o odszkodowanie klienta z pozytywnego naruszenia umowy, błąd w negociacjach kontraktowych oraz niedozwolone postępowanie są wykluczone, chyba że polegają one na postanowieniu lub rażącym niedbalstwie sprzedawcy, jego prawnego zastępcy lub osoby wkonującej jego zobowiązania.

Do góry

§ 6 Zastrzenie własności

(1) Dostarczony towar zostaje własnością sprzedawcy do momentu zapłaty całkowitej ceny kupnej, jak również do momentu spełnienia wszystkich żądań z ogólnych stosunków handlowych. W wypadku zaległości opłaty klienta, jest on po upomnieniu zobowiązany do wydania towaru warunkowego.

(2) Jeżeli klient przerobi towar warunkowy do rzeczy przenośnej, odbywa się to bez żadnych zobowiązań dla sprzedawcy, nowa rzecz staje sie własnością sprzedawcy. Przy przetwórstwie z towarem nie należącym do sprzedawcy, nabywa on współwłasność owej nowej rzeczy w stosunku od wartości towaru warunkowego do owej innej części w chwili przetwórstwa.

(3) Jeżeli kupiec sprzeda towar warunkowy, osobno lub razem z towarem nie należącym do sprzedawcy, odstępuje on już teraz, oczekujące go żądania z dalszego przetwarzania towaru w wysokości wartości towaru warunkowego, wraz ze wszelkimi prawami ubocznymi,przyjmującemu to sprzedawcy. Wartością towaru warunkowego jest kwota faktury sprzedawcy plus 10% narzutu zabezpieczenia, który jednakże nie zostaje wykalkulowany, kiedy stoją mu na przeszkodzie prawa osób trzecich. Jeżeli dalej sprzedany towar warunkowy jest współwłasnością sprzedawcy, odstąpienie żądań rozszerza się do kwoty, która odpowiada wartości udziału sprzedawcy. W przypadku połączenia, zmieszania lub pomieszania towaru warunkowego klient odstępuje swoje żądania wobec właściciela lub posiadacza przenośnej lub nieprzenśnej rzeczy, z którą został połączony, zmieszany lub pomieszany towar warunkowy, w wysokości roszczeń dostarczonych materiałów, przyjmującemu to sprzedawcy. Jeżeli przez połączenia, zmieszania lub pomieszania towaru warunkowego klient zdobywa wyłączną własność, przenosi on już teraz współwłasność sprzedawcy w stosunku od wartości towaru warunkowego do owej innej części w chwili połączenia, zmieszania lub pomieszania. W tych przypadkach klient musi bezpłatnie przechowywać rzecz stojącą we własności lub współwłasności, która jest również uważana za produkt warunkowy.

(4) Kupiec jest upoważniony do dalszej sprzedaży, do użytku towaru warunkowego, tylko w zwykłym, przepisowym biegu spraw oraz tylko ze wskazaniami, kiedy żądania w sęsie 3-ciego akapitu faktycznie przechadzą na sprzedawcę. Do innych dyspozycji towaru warunkowego, zwłaszcza zastawienia lub przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, klient nie jest upoważniony.

(5) Sprzedawca upoważnia kupca, pod zastrzeżeniem odwołania, do pobioru przekazanych żądań w sęsie akapitu (3) i (4). Sprzedawca nie korzysta z upoważnienia do pobioru, dopóki klient spełnia swoje zobowiązania do zapłaty również wobec osób trzecim. Na żądanie sprzedawcy, klient musi wymienić dłużników przekazanych żądań oraz donieść im cesję, sprzedawca jest również sam uprawniony do doniesienia cesji dłużnikom.

(6) Kupiec musi natychmiastowo poinformować sprzedawce o środkach egzekucyjnych osób trzecich dotyczących towaru warunkowego lub odstąpionych żądań , poprzez przekazanie niezbędnych dokumentów do przedstawienia sprzeczności.

(7) Z wstrzymaniem płatności, ze złożeniem lub otwarciem bankructwa lub z sądowyą lub niesądową metodą porównawczą, wygasa prawo do dalszej sprzedaży, do użytku towaru warunkowego oraz upoważnienie do wprowadzenia przekazanych żądań; w przypadku protestu kredytu lub weksla polecenie pobrania również wygasa.

(8) Jeżeli wartość udzielonych zabezpieczeń przekracza żądania o 10%, sprzedawca jest zobowiązany do identycznego zwrotnego przeniesienia lub zwolnienia według własnego uznania. Ze spłatą wszystkich żądań sprzedawcy ze stosunków handlowych, własność towaru warunkowego oraz przekazane żądania przechodzą na klienta.

Do góry

§ 7 Jurysdykcja

Istnieją warunki umowy o jurysdykcję zgodnie z § 38 kodeksu postępowania cywilnego, tzn. Jeżeli kupiec jest w pełni handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawny majątek specjalny, jurysdykca jest dla wszystkich warunków stron umowy, również dla skarg kredytowych oraz wechsla, sąd odpowiedzialny za siedzibę sprzedawcy tzn. Jurysdykca Duisburg. Obowiązuje prawo niemieckie.

Do góry